09
December
10:00 am — 10:45 am
Chemainus Pentecostal
9471 Chemainus Rd

Chemainus, BC V0R 1K5
19
February

Halalt Pentecostal Church

6:30 pm — 8:00 pm
@ Halalt Pentecostal Church
Read More
20
February

J5:16 Prayer Time

9:00 am — 1:00 pm
@ Chemainus Pentecostal
Read More
20
February

Bible Study

1:00 pm — 2:00 pm
@ Chemainus Pentecostal
Read More